تبلیغات
استان خوزستان - استان خوزستان (آموزش و پرورش)

آموزش و پرورش:

تا اواخر دوره ی قاجار اكثر مردم خوزستان بیسواد بودند. تعلیم وتربیت به وسیله ی مكتب داران انجام می شدومنحصر به فرزندان اشراف ، روحانیون ، مالكان و بازرگانان بود امكان فراگیری علم و دانش برای مردم وجود نداشت و اغلب همان حرفه ی پدر را دنبال می كردند.

در ایران از اوایل انقلاب مشروطه مدارس به سبك جدید تاسیس شدند ، اما تا قبل از این زمان معمولاً تعلیم و تربیت توسط روحانیون و در مكتب خانه ها كه اغلب در منازل یا در مساجد بودند انجام می شد.

مكتب خانه های بزرگ اهواز – كه البته تعداد شاگردان هر كدام بیشتر از سی نفر نبود – تا اواخر دوره ی قاجار عبارت بودند از ، مكتب خانه ملا رضا ترابی ، مكتب خانه ملا غلام قانعی و مكتب خانه ملا فتح الله معلم. علاوه بر مكتب خانه های مذكور شش باب مكتب خانه پسرانه و دخترانه دیگر نیز در محله های اهواز وجود داشت.

در سال 1327 ه-ق درزمان حكمرانی حسین اعتلاءالدوله حاكم خوزستان اولین مدرسه اهواز توسط سید حسین علوی ، آقای حاج معین بوشهری و عده ای از تجار شهر ، به نام مدرسه ی (چاسبیه ) كه بعداً به مدرسه (دانش پهلوی ) تغییر نام یافت راه اندازی شد. مدیریت این مدرسه را فردی به نام آقای احمد مودب بر عهده داشت و آموزگاران آن عبارت بودند از آقایان ، میرزا كمال مجلسی ، میرزا علی اكبر هندی ، میرزا حسن روحانی ، میرزا عبد علی و شیخ حیدر . محل مدرسه چاسبیه در جای میدان شهدای فعلی (ششم بهمن قبلی ) قرار داشت كه بعداً برای ایجاد میدان مذكور مدرسه چاسبیه تخریب شد و تمام ساختمان مدرسه در طرح میدان قرار گرفت و فقط مقدار كمی از زمین آن باقی ماند كه محل فعلی كتاب فروشی و مطبوعات بین المللی است. در آن زمان ، كتاب مشخصی چاپ و توزیع نمی شد، بلكه دانش آموزان درس را با (عم جزو) شروع می كردند و سپس كتاب های گلستان و بوستان، حافظ ، كلیله و دمنه ، منشات قائم مقام و نصاب الصبیان را می خواندند.

دومین مدرسه نیز در سال بعد برای تعلیم و تربیت دختران به نام مدرسه (بنات) به مدیریت فردی به نام خانم آزادی راه اندازی شد.

در سال 1304 ش فردی به نام حسین خان امید به عنوان رئییس معارف و اوقاف خوزستان منصوب گردید. وی یكی از كسانی است كه اقدامات مفیدی در جهت توسعه ی مدارس در استان خوزستان ، به ویژه در شهر اهواز انجام داد. در این زمان با توجه به این كه از سال 1303 ش اهواز به عنوان مركز ایالت خوزستان تعیین شده بود و ادارات دولتی یكی پس از دیگری از شوشتر به اهواز انتقال پیدا می كردند، لذا آقای امید نیز از وزارت خانه تقاضا نمود تا با انتقال اداره معارف خوزستان از شوشتر به اهواز موافقت گردد. وزارت خانه نیز با انتقال اداره معارف به اهواز موافقت كرد.

در زمان ریاست آقای امید شركت نفت اقدام به تاسیس مدرسه ای به نام مدرسه (خیام) نمود كه بعداً به دبیرستان (شاهپور) معروف شد و اولین مدیر آن آقای محمد یزدانفر بود.

مدرسه ی دیگری نیز در این زمان به نام مدرسه (ناموس) تاسیس شد كه مدیر آن فردی به نام خانم حیات زاده بود. دو مدرسه دیگر نیز به نام های (نظامی) و(سعدی) در این دوره به مدارس اهواز اضافه شد.

اولین دانش سرای مقدماتی اهواز نیز در سال 1317 ش در كنار باغ معین تاسیس و اولین مدیر آن آقای دكتر محمد معین بود كه یكی از دانشمندان زمان خود به شمار می رفت. وی لغت نامه مرحوم دهخدا را تكمیل و به چاپ رساند.

ساختمان اداره كل آموزش و پرورش واقع در امانیه نیز در سال 1317 ش در زمان ریاست آقای علی اكبر مهران احداث گردید.

در زمان جنگ جهانی اول(1918-1914) شركت نفت مدارس را تحت نظر خود گرفت و پس از خاتمه جنگ مجدداً اداره ی مدارس به كار گزاران ایرانی سپرده شد.

روسای اداره كل فرهنگ خوزستان قبل از تاسیس وزارت فرهنگ و بعد از آن :

1- آقی میرزا علی اكبر نوری شیرازی (1302-1300 ش)

2- آقای فخرداعی گیلانی(فخرالمحققین) (1303- 1302ش)

3- آقای عبدا... دیده بان (1304-1303ش)

4- آقای حسین خان امید (1307-1304ش)

5- آقای صادقی نژاد (1311-1307ش)

6-آقای محمد ملك زاده (1313-1311ش)

7- آقای سید نعمت ا...دبیر سیاقی (1315-1313ش)

8- آقای علی اكبر مهربان (1319-1315ش)

9- آقای غلامحسین فر خزاد (1321-1319ش)

10- آقای رضا جعفری (1323-1321ش)

11-آقای مهدی رهبر كسروی (1324-1323)

12-آقای كریم فاطمی (1325-1324ش)

13- آقای علی اكبر شهابی (1326-1325ش)

14- آقای كریم فاطمی (1329-1326ش)

15- آقای احمد دیانی (1330-1329ش)

16- آقای حسینعلی اكبر نیا (1332-1330)

17- آقای علی اكبر كوثری (1333-1332ش)

18- آقای رئیس زاده (؟ - 1333ش )

19- آقای صمصامی ( ؟ )

20-آقای اسماعیلی ( 1338- ؟ )

21- آقای حسین مجذوب زنجانی (1343-1338ش)

22- آقای فریدون فرخ نیا (1347-1343ش)

23- آقای احمد منصوری نژند (1348- 1347ش)

24- آقای فتحعلی پور پرویز (1351-1348 ش)

25-خانم اشرف مهشت (1353-1351ش)

26- آقای علی اكبر مینو (1355-1353ش)

27- آقای احمد برزیده (1356- 1355ش)

28- آقای فریدون پازوكی (1357-1356ش)

مدیران كل آموزش و پرورش بعد از پیروزی انقلاب اسلامی :

29- آقای محمد كیاوش (1358-1357ش)

30- آقای سید موسی بلاجدیان (1370-1358ش)

31-آقای حسین وزیری (1373-1370ش)

32- آقای سید موسی بلا دیان (1376-1373ش)

33- آقای سید رسول موسوی (1380-1376ش)

34- آقای عباس حیصمی (1382-1380ش)

35-آقای عبدالرسول عمادی (1384-1382ش)

36- آقای سید محمد جواد رضوی (ادامه دارد-1384ش)